15 octombrie 2017

Emisiunea “BuzzBALL”, ediția I @TeleBuzz.ro