15 decembrie 2017

Emisunea BuzzBALL, editia 2 @TeleBuzz.ro