19 octombrie 2017

Emisiunea “Fapte-n ARTE”, Ediția I @TeleBuzz.ro