20 noiembrie 2017

Emisiunea TocȘou Trăsnit, ediția 1 @TeleBuzz.ro