Organizator:  Asociația Buzzmedia

Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la concurs.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt.

Organizatorii pot stabili parteneriate cu orice alte persoane juridice pentru susținerea acestui concurs.

SCOPUL concursului este de informare și înțelegere a expresiilor latinești ce reprezintă astăzi un important bagaj de cultură generală, de îmbogățire a limbajului, de împodobire a vorbei și a scrisului, de îndemn la cultură și lectură și de evitare a unor greșeli (uneori ridicole)

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul se adresează membrilor cercului de jurnalism ”Micii reporteri”.

Concursul este desfășurat în perioada 10 mai – 10 iulie.

Concursul se organizează după cum urmează:

  • 10. 05. 2022 – 10.07.2022 – perioada de depunere a lucrărilor.

Premiile vor fi oferite în cadrul taberei de jurnalism “Ai Noștri tineri”, ediția a VI-a.

PARTICIPANȚI ȘI PREMII

Participanții vor depune, fiecare, pe email contact@telebuzz.ro sau la sediul Asociației Buzzmedia câte o lucrare semnată (nume, prenume, vârstă), în perioada 10.05-10.07. 2022.

Vor fi acordate premii pentru cele mai bune lucrări și diplome tuturor participanților.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

Lucrările vor fi realizate pe teme de actualitate indiferent de domeniul de activitate și trebuie să conțină o expresie latinească folosită într-un context firesc, în funcție de semnificația dictonului respectiv. Tema /subiectul articolului/eseului/poveștii este la alegere.

Fiecare participant la concurs va trimite un singur eseu/articol.

Lucrarea  va fi redactată în limba română și nu va depăși 1 pagină A4 redactată cu marime 12,  la calculator.

Vor fi descalificate lucrarile care se dovedesc a fi plagiate în orice proporție, precum și cele care conțin greșeli gramaticale.

Un juriu specializat alcătuit din colaboratori ai redacției Buzz va desemna castigatorii.

DECIZIILE JURIILOR

Juriul va aprecia originalitatea, coerența și stilul lucrărilor. Totodata utilizarea expresiei latinești aleasă într-un context firesc va fi punctată corespunzător.

Încercarea oricărui participant de a influența decizia juriului în orice fel, de  a atrage atenția asupra sa ori de a folosi un mijlocitor în acest scop va fi urmată, imediat, de excluderea sa din concurs.

Nu se primesc contestații.

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

– Participanții la concurs pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitățile de marketing ale acestuia.

– Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea campaniei sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

– Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresa din actul de identitate, număr de telefon, email.

– Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța public numele participanților câștigători și premiile câștigate, în conformitate cu legislația în vigoare.

– Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date precum și ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

—-

Expresii latinești:

(lista de mai jos curpinde doar o parte dintre expresiile latinești ce pot fi folosite în realizarea textelor; pot fi folosite și alte expresii din afara celor deja prezentate).

Acta, non verba (Fapte, nu vorbe)

Alea iacta est (Zarurile au fost aruncate)

Alma mater (mama care te hrănește în sens spiritual)

Alter ego (Un al doilea eu)

Anno domini (Anul Domnului- marcarea anilor de la nașterea lui Iisus)

Ars longa, vita brevis (Arta e lungă, viața e scurtă)

Carpe diem (Trăiește clipa!)

Cogito ergo sum (Cuget, deci exist)

Conditio sinequanon (Condiție fără care nu se poate)

Credo (Cred)

Cui prodest (Cui folosește?)

De gustibus non disputandum (Gusturile nu se discută)

Dolce farmiente (Dulce moleșeală)

Dura lex, sed lex (Lege dură, dar lege)

Ex nihilo, nihil (Din nimic nimic nu iese)

Festina lente (Grăbește-te încet!)

Gaudemus Igitur! (Să ne bucurăm- imnul studenților)

Grosso modo (în linii mari)

In extremis (în ultima clipă)

In vino veritas (In vin e adevărul)

Magna cum laudae (Cu mare laudă)

Mia culpa (scuze!)

Mens sana in corpore sano (Minte sănătoasă în corp sănăto)

Modus vivendi (Mod de a trăi)

Nihil sine deo (Nimic fără Dumnzeu)

Non multa, sed multum (nu multe, ci mult)

O, sancta simplicitas! (o, sfântă simplicitate)

Persona non grata (persoană nedorită)

Quo vadis (Încotro?)

Rara avis (pasăre rară)

Semper idem (mereu același)

Status quo (Stare actuala)

Ubi bene, ibi patria (unde este bine acolo este patria) – in sens peiorativ

Ubi patria, ibi bene (unde e patria acolo e bine)

Urbi et orbi (în oraș și în lume)- formulă papală pontificală care însoțește rugăciunea Papei către Roma și-n lume.

Verba volant, scripta manent (Vorbele zboară, scrisul rămâne)

Veni, vidi, vici (am venit, am văzut, am învins)